Verduurzaming IJsselmeervisserij

De visserijdruk op het IJsselmeer is niet meer in evenwicht met de draagkracht van het ecosysteem. Om een gezonde visstand, een vitaal ecosysteem en een duurzame toekomst voor vissers van Urk en andere plaatsen rond het IJsselmeer te bereiken, werken het Rijk en de provincie samen met andere partners aan verduurzaming en herstructurering van de IJsselmeervisserij. Een vraagstuk voor alle IJsselmeerprovincies van Nederland maar met deze Regiodeal hebben we specifiek aandacht voor de vissers van Urk.

Het ministerie van LNV en de provincie Flevoland werken hierin samen met de beroepsvisserij (Coöperatieve Producenten Organisatie Nederlandse Vissersbond - IJsselmeer), maatschappelijke organisaties (Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland en Coalitie het Blauwe Hart Natuurlijk), en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat). Er zijn afspraken gemaakt om de komende drie jaar toe te werken naar een duurzame IJsselmeervisserij, die in balans is met natuur en milieu en met voldoende economisch perspectief voor de vissers.

Toekomstperspectief vissers

Om de visserij op het IJsselmeer toekomstbestendig te maken, kijken het Rijk en de provincie samen met gemeente Urk, met de vissers en de maatschappelijke organisaties naar herstructurering van de sector. Overblijvende vissers hebben daardoor toekomstperspectief terwijl voor vissers die besluiten te stoppen naar alternatieven gekeken wordt. De mogelijkheden hierin worden op dit moment verder onderzocht.

Actieplan

In het Actieplan is naast de herstructurering, compensatie en alternatieven ook oog voor het verminderen van bijvangsten, het verbeteren van de registratie van de vangsten en het behouden van de cultuurhistorische waarde van de IJsselmeervisserij. Alle partijen streven naar een visstand met een omvang en samenstelling die past bij de draagkracht van het ecosysteem. Momenteel wordt onderzocht hoeveel er gevist kan worden.

Voor de uitvoering van het Actieplan wordt drie jaar uitgetrokken. De herstructurering staat gepland voor de eerste helft van 2021. In het komende jaar staan onderzoek en verdere uitwerking in samenwerking met alle betrokken partijen centraal.

Talent

Vooruitlopend op de herstructureringsplannen die het ministerie van LNV maakt samen met de betrokken partijen rondom de beroepsvisserij IJsselmeer-Markermeer-IJmeer wordt een pilot uitgevoerd met het scholingsfonds van het maritiem cluster Urk. Inzet is om het voor de beroepsvissers mogelijk te maken om met een scholingsvoucher een scholingsactiviteit te volgen die eraan bijdraagt om bijvoorbeeld een overstap te maken naar een andere sector of om vaardigheden te ontwikkelen die het bijvoorbeeld mogelijk maakt om naast de huidige werkzaamheden ook natuurbeheer taken te gaan uitvoeren.